Michał Guminiak - dydaktyka

Przedmioty: MECHANIKA BUDOWLI, ZAAWANSOWANA MECHANIKA BUDOWLI, TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI. REOLOGIA

    • Ćwiczenia audytoryjne i projektowe, prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia kierunku Budownictwo 

    • Wykłady z przedmiotu MECHANIKA BUDOWLI, prowadzone na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Budownictwo 
    • Wykłady z przedmiotu ZAAWANSOWANA MECHANIKA BUDOWLI, prowadzone na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku Budownictwo
    • Wykłady z przedmiotu TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI. REOLOGIA
    • Ćwiczenia audytoryjne i projektowe z przedmiotu STRUCTURAL MECHANICS I, prowadzone dla Studentów studiujących w ramach programu SOCRATES-ERASMUS

Zapraszam do działu DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA na stronie domowej: http://www.se.put.poznan.pl/michal.guminiak/dydaktyka.htm